Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

maybeimcrazy
20:18
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
maybeimcrazy
20:18
1289 c198 390
Reposted fromtfu tfu viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
maybeimcrazy
20:16
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka

June 22 2017

21:24
9719 df93

woodelf68:

gif-tv:

Harika Kanatlar

Quality content.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaHypothermia Hypothermia
maybeimcrazy
21:21
maybeimcrazy
21:20
5012 12c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viareloveution reloveution
21:18
4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viareloveution reloveution
maybeimcrazy
21:17
6802 ace4 390
German soldier riding a Zebra, eastern Africa, late 1800s.
maybeimcrazy
21:15
1259 3ffe 390
Reposted fromtfu tfu
maybeimcrazy
21:12
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viaikari ikari
21:12
21:10
7181 3a5f 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLuukka Luukka
21:07
2270 7fd4 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viasalami salami

June 20 2017

maybeimcrazy
18:41
5699 8a1c 390
Reposted fromalicexxx alicexxx viakapitandziwny kapitandziwny
maybeimcrazy
18:39
6928 fa6d 390
Reposted fromtichga tichga viaHypothermia Hypothermia
18:38
1938 bf56 390
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viamrrru mrrru
maybeimcrazy
18:37
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viahysterie hysterie

June 11 2017

maybeimcrazy
09:26
5478 90de 390
Reposted fromjohnDonson2 johnDonson2 viairmelin irmelin
maybeimcrazy
09:26
5639 336e 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

June 09 2017

maybeimcrazy
19:50
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl