Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

maybeimcrazy
20:18
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
maybeimcrazy
20:18
1289 c198 390
Reposted fromtfu tfu viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
maybeimcrazy
20:16
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka
maybeimcrazy
20:18
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
maybeimcrazy
20:18
1289 c198 390
Reposted fromtfu tfu viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
maybeimcrazy
20:18
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl